Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.51 KB, 6 trang )


Bạn đang xem: Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

1. Chức năng, nhiệm vụ của GVCN2. Kĩ năng tìm hiểu đặc điểm tâm lí học sinh3. Kĩ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp4. Kĩ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp5. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh6. Kĩ năng ứng phó với căng thẳng và quản lí cảm xúc của bản thân7. Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn xung đột trong tập thể lớpNỘI DUNG TẬP HUẤNCÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1. Vị trí, vai trò của GVCN- Giáo viên chủ nhiệm lớp được thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và CMHS quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp.- Đối với HS và tập thể lớp: GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất, người lãnh đạo, tổ chức điều khiển, kiểm tra toàn diện mọi mặt hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và tính tự giác của mọi HS trong lớp.- GVCN là người cố vấn cho công tác Đội và công tác Đoàn ở lớp chủ nhiệm- Trong quan hệ với các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường, GVCN là nhân vật trung tâm để hình thành, phát triển nhân cách học sinh và là cầu nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội 3. Chức năng của người GVCN
Chức năng của GVCN lớp là lãnh đạo, tổ chức quản lý, giáo dục tập thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động GD, các mối quan hệ GD của HS theo mục tiêu giáo dục nhân cách HS toàn diện trong tập thể phát triển và môi trường học tập thân thiện.GVCN có chức năng quản lý khi là đại diện cho Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường thực hiện các chủ trương, kế hoạch chung của trường, nhưng lại là người lãnh đạo khi phải xác định tầm nhìn cho sự phát triển của HS trong lớp chủ nhiệm với tư cách là người đứng đầu một tập thể lớp, đưa tập thể lớp phát triển thành một tập thể phát triển thân thiệnCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 4. Nhiệm vụ của GVCN- Lập kế hoạch năm học dựa trên kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục, dạy học chung của nhà trường. - Tìm hiểu các thông tin, phân loại học sinh lớp chủ nhiệm (hoàn cảnh gia đình, đặc điểm HS về các mặt học lực, đạo đức, sức khỏe, dự báo và diễn biến trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh)- Tổ chức đội ngũ cán bộ tự quản và xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động giáo dục toàn diện (hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chương trình, hoạt động sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động tư vấn trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề, )- Liên kết với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để đảm bảo sự thống nhất trong giáo dục học sinh và tăng cường sức mạnh đồng bộ đem lại hiệu quả.
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 4. Nhiệm vụ của GVCN- Đánh giá kết quả giáo dục và học tập của HS lớp chủ nhiệm trong suốt quá trình cũng như khi sơ kết, tổng kết năm học.- Quản lý, giám sát việc ghi chép, bảo quản các loại hồ sơ của HS theo quy định của trường. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 5. Các yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp hiện nay- Về đạo đức nghề nghiệp- Quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà nước- Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ học sinh, lập kế hoạch phát triển tập thể.- Lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn khác.- Xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm (Đây là chức năng đặc trưng và cũng là yêu cầu đối với GVCN mà các giáo viên bộ môn không thể thay thế)- Tổ chức các hoạt động giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng.- Phát hiện kịp thời và ngăn ngừa những xung đột trong lớp- Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tập và sự tiến bộ của HS về các mặt giáo dục.- Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức giáo dục và đánh giá học sinh.- Cập nhật hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm và hồ sơ học sinh bằng công nghệ thông tin.

*
Chức năng nhiệm vụ của ban thanh tra giáo dục 18 3 18
*
575 Bàn về chức năng nghiệp vụ của phòng quản trị nhân lực & các yêu cầu đối với quản trị viên nhân lực 23 682 0
*
thực trạng thực hiện vau trò – nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT 31 5 24

Xem thêm: Cuộc Thi Tìm Kiếm Ceo Tương Lai Employees, Location, Careers

*
Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm Nguyễn Viết Hùng, Hà Thế Truyền 50 678 2
*
Các chức năng cơ bản của giao thức HSUPA trong công nghệ HSPA 30 558 0
*
Tố chức, chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản lý cơ bản các dịch vụ CSSK của y tế địa phương pdf 12 682 1
*
Đề tài vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh 10 3 8
*
Chức năng nhiệm vụ của giáo vên chủ nhiệm 6 7 178
*
chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế 4 515 0
*
chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chi cục thuế trực thuộc cục thuế và chức năng, nhiệm vụ của các đội thuế thuộc chi cục thuế 13 861 1