Tờ Trình Đề Nghị Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

... năm 2005TỜ TRÌNH(V/v: bổ nhiệm cán bộ)Kính gửi: ……………………….-Căn cứ vào -Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:I- Đề nghị bổ nhiệm ĐVT: ... xuất bổ nhiệm Hiện tại Đề xuất01 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm Tổng02 Cơ bảnCổ phiếuTrách nhiệm Điện thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý do bổ nhiệm: ... thoạiKhu vựcThu hútKiêm nhiệm TổngII-Lý do bổ nhiệm: .01 .02 III-Mô tả quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm: .01 02 . Trân trọng./. Ban Tổng Giám đốcBan Tài chính Ban NL-HT...

Bạn đang xem: Tờ trình đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng


*

*

... thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.Phần II:-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.BMNS-362 ... tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm (2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác(3)-Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm (4)-Liệt các mức thu...
*

*

*

Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý. doc


... thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với Các đơn vị kế toán do Hội đồng nhân dân các cấp quản lý. phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mũi Tên Trong Minecraft 1, Cách Chế Tạo Vũ Khí Trong Game Minecraft


Tài liệu Thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách trung ương doc


... Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. ... gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh phí. Nơi nhận: - Như trên; - Các cơ quan liên quan; - Lưu: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM (Ký tên, đóng ... LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 1. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế - Luật Ký kết và thực hiện các điều...

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam pot


... chức/tỉnh/thành phố Địa điểm, ngày … tháng … năm … Kính gửi: ………………………………. TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm1 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do ... gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh phí Nơi nhận: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM ...